B n cng c th ghp nhi u hn 2 chu i l i v i nhau b ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: _parent.dropZone)) { trace("Dropped in zone"); } else { trace("Dropped outside zone"); } } } Chú ý hitTest không ư c s d ng như các bài trư c, chúng ta thay th v trí _x và _y b i m t movie khác. Lo i hitTest này so sánh v trí và vùng ư c bao ph c a 2 movie clip. Trong trư ng h p này, nó ư c so sánh v i _parent.dropZone. N u có 2 movie è lên nhau, hitTest tr giá tr True. xác inh xem MC nào ang t n t i, hình ch nh t c a c 2 movie u ư c s d ng. i u này có nghĩa là khi b n s d ng 2 hình tròng, như trong ví d , b n thân chính các vòng tròn ó không ư c ch m vào mi n là các hình ch nh t c a 2 movie ư c dùng. Hãy xem hình minh h a. T t c các movie Dragme u n m è trên DropZone. Có 2 cách s d ng hitTest. Th nh t là s d ng t a x,y. Chúng ta có th s d ng movie clip như v trí x,y, r i sau ó s d ng dropzone như m t movie clip th nh t. CODE if (_parent.dropZone.hitTest(this._x,this._y)) { V i o n code này, thay th ví d trên, movie clip s n m bên trong hình ch nh t c a vùng d...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online