24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ;47</ID> </user> N u b n mu n ưa o n code trên vào trong XML object thì ph i kép) thành d u ' (ngo c ơn) i d u " (ngo c CODE trace(myXML.childNodes[0].childNodes[0].attributes.type); Còn m t cách n a cũng cho ra k t qu như trên là dùng CODE trace(myXML.childNodes[0].childNodes[0].attributes["type"]); Và b n có th thay i giá tr c a attribute, hay thêm attribute m i như sau: CODE myXML.childNodes[0].childNodes[0].attributes["type"] = "real"; V i câu trên, n u attribute type chưa có thì nó s ư ct o (trong sách các o n code trên tác gi vi t l n gi a type và alias, n u b n so sánh gi a sách và bài này thì s th y s khác bi t, và có th các source file cũng s không chính xác, v y các b n c n ki m tra l i) Khác v i node, attribute không th truy c p b ng ma tr n (array) nên b n không th dùng các l nh như length hay dùng v i index number. Nhưng b n có th dùng vòng l p for ... in truy c p t ng attribute c a node. CODE myXML = new XML("<user><name type='alias' validi...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online