24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g thì ta có th dùng " i u ki n" ra l nh cho Flash. Ví d n u như b n ra l nh cho Flash không cho ngư i dùng coi m t o n phim trong Flash n u như user dư i 18 tu i, n u user trên 18 tu i thì hãy chơi o n phim y. Trư c tiên, Flash s so sánh s tu i c a user v i s 18, n u như s tu i c a user tho mãn i u ki n chúng ta t ra thì Flash s có 1 giá tr true t phép so sánh trên, và ngư c l i s là false i u ki n s luôn luôn là úng (true) hay sai (false). M t giá tr ch có úng hay sai thì ư c g i là boolean. Sau khi th c hi n phép so sánh và có ư c k t qu t phép so sánh trên, Flash s ch n m t trong 2 gi i pháp do chúng ta ưa ra cho t ng trư ng h p. ôi khi chúng ta c n có nhi u i u ki n hơn ch là ơn gi n "true" hay "false", ví d như b n mu n Flash chơi o n phim A cho ng ơi trên 18 tu i, dư i 18 nhưng trên 13 thì chơi o n phim B, và nh ng ai dư i 13 thì chơi o n phim C. Vòng l p Con ngư i làm ra computer vì lư i không mu n làm nhi u, mà bán cái cho computer. Nh t là ph i là...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online