B t u 1 movie m i 2v 1 hnh ch nh t r ng v i border 3ch

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ên ô nh p li u 4-T o thanh tiêu cho Form. Chú ý,hai lo i t iêu bi t . 5-T o nút Print và t trong layer tên là Buttons 6-CHèn o n mã sau cho button : này s ưc t hai layer riêng QUOTE on (release){ print (this, "bmax"); } 7- Thêm Frame th hai cho movie, kéo Title Bar và Content sang frame 2 T o blank keyframe cho layer Buttons và Titles, vì chúng s có n i dung khác trong frame th hai 8- Trong frame th hai c a layer Title, t m t tiêu khác. Ví d , n u frame th nh t là "Fill out that application" thì frame th hai ch c n là Appilcation 9- Sau ó, bi u m u ã s n sàng th y tiêu m i trong hình.. i n vào. Tiêu cũ s bi n m t, b n có th nhìn 10- Thêm m t layer m i tên là Signature. t m t keyframe frame th hai c a layer này. Thêm ư ng ngăn cách và a ch trong frame này. N u làm úng thì frame 1 c a layer này s không có gì, n i dung ch t n t i frame 2 11- Thêm layers tên Frame Labels . t trong ó hai keyframe. Keyframe th 2, chúng ta t ký hi u "#p&...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online