Br mytext this text is a hreflinkhtmllinkedabr quote

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Flash, và trong ó ngư i chơi cho th làm cho các nhân v t trong game di chuy n liên t c n u như h nh n phím mũi tên và không nhât tay lên. i tư ng Key là t p Cho nh ng trư ng h p như v y, b n ph i dùng i tư ng Key. h p c a m t s hàm (function) và h ng s (constant) ư c xây d ng s n trong Flash. B n có th dùng các hàm và h ng s này biêt ư c các phím ang b nh n hay không. Ví d , n u mu n ki m tra coi phím mũi tên trái có b ang nh n hay không thì dùng o n code sau: ActionScript if (Key.isDown(Key.LEFT)) { trace("The left arrow is down"); } Hàm Key.isDown s cho ra k t qu úng hay sai ph thu c vào thông s có ph i là phím ang b nh n hay không. H ng s Key.LEFT tư ng trưng cho phím mũi tên trái. v y khi mũi tên trái b nh n thì output window s cho ra hàng ch "The left arrow is down". Dư i ây là các h ng s tương t như Key.LEFT c p trên • • • Key.BACKSPACE Key.ENTER Key.PGDN • • • • • • • • • •...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online