Bi n speed i u khi n t c quay c a hnh tinh c ngha l s

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: a m t s . B n hãy th o n code này xem k t qu th nào nhé: CODE trace(Math.abs(-7)); Math.round N u b n có m t s th c, nhưng b n l i mu n hi n th cho ngư i dùng xem dư i d ng s nguyên thay vì ph i cho h xem các con s ph n th p phân, b n hãy s d ng hàm Math.round. Th nhé: CODE trace(Math.round(7.2)); Math.ceil, Math.floor Hai hàm khác dùng làm tròn s th c thành s nguyên là Math.ceil và Math.floor. Hàm Math.ceil s làm tròn s lên và Math.floor s làm tròn s xu ng. Th nhé: CODE trace(Math.ceil(7.2)); trace(Math.floor(8.3)); Math.min, Math.max Các b n có th s d ng hai hàm này tìm s l n hơn và s nh hơn trong hai s . Ví d hàm Math.min(4, 5); s tr v 4, Min.math(4, 5); s tr v 5 Math.pow ây là hàm l y lũy th a, cũng ơn gi n thôi, tham s th nh t là cơ s , tham s th hai là lũy th a. Ví d b n mu n l y 4 lu th a 3 thì vi t th này CODE Math.pow(4, 3); Math.sqrt ây là hàm tính căn, nhưng mà mình xin nói tr ơc luôn là ngoài hàm Math.sqrt, b n còn có th s d ng hàm Math.pow v i lũy th a...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online