By gi cng vi c vi t code c a chng ta g n gi ng nh lm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng và m t level riêng Gi th 12: i tư ng và M ng, Objects and Arrays Cho n bây gi , m i bi n u ch a d li u riêng l , m i bi n ch a m t d li u. i v i nh ng chương trình nh và ơn gi n thì không có gì nói, nhưng n khi b n c n s d ng th t nhi u bi n. Cũng có nh ng lúc b n g p khó khăn khi nh n ra r ng b n c n lưu r t r t nhi u d li u, nh ng bi n bình thư ng mu n làm thì không ph i d. ActionScript cung c p cho ta hai th lưu nh ng lo i nhi u d li u. M t là Custom Object ( i tư ng), v i Custom Object b n có th nhóm nh ng d li u riêng l l i v i nhau. Cách khác là Array (M ng), m t trong nh ng ph n cơ b n c a các ngôn ng l p trình cao c p. Trong gi th 12 này, chúng ta s h c: - Cách t o Custom Object - Cách s d ng nh ng i tư ng ActionScript ư c d ng s n - Tìm hi u v Array (M ng) - Làm ch chuy n ng - T o nh ng v t th ch y theo con tr chu t trên màn hình T o Custom Object Ch c h n các b n ã quen thu c v i nh ng tên như x và y i u khi n v trí trên movie clip. Có bao gi b n c m...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online