C hai hm s s d ng tcurrentfamebi t ang frame th m y r

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: wapDepths Luy n t p: Làm m t menu Nào, chúng ta b t tay vào làm th m t menu ơn gi n nhé! Menu chính c a chúng ta s có 3 ph n: About Us, Products và Store, m i menu l i ch a nhi u menu con. - Vi c u tiên là t o m t movie m i trong Flash - T o m t button ơn gi n thôi, button này không nên có ch , và nh ch a ch tr ng chúng ta ưa ch vào sau - T o movie clip m i, t tên là About Us Menu. T o hai layer, m t là Label và m t là Buttons - Trong layer Buttons, kéo button v a t o vào. t dòng ch About Us lên trên - Layer Label s tr i ra trên 2 frame. Nhưng 2 frame trong layer Buttons s khác nhau, frame u t tên là off, frame 2 t tên là on. - Trong frame th hai c a layer Buttons, kéo thêm 3 button n a vào và t o n i dung cho chúng là History, Clients, và Partners. Nh t câu l nh stop() vào frame u tiên. Movie clip c a chúng ta bây gi s gi ng như hình bên dư i Quay tr l i level root, kéo movie clip About Us Menu t Library vào, aboutUsMenu, và chèn o n code sau: t tên là CODE onClipEvent(load) { previouslyOver = FALSE; } onClipEvent(enterFrame) { currentlyOver = this.h...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online