Code stop ki m tra c ph i l radiobutton u tin trong

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: tên cho instance này là Actions r i kéo nó ra ngoài vùng hi n th . - Chèn o n code sau vào movie clip ó. u tiên s s d ng hàm split tách t ng ch c a câu vào trong m ng. Sau ó s khai báo thêm 3 bi n n a. Bi n wordNum s lưu m t con s là s th t c a ch s hi n th . Bi n frameDelay s lưu s frame m i ch hi n ra. Bi n frameCount s m s frame mà m t ch ã i qua. CODE onClipEvent(load) { // get the words wordList = ("Imagination is more important than knowledge").split(" "); // set up variables wordNum = 0; frameDelay = 6; frameCount = frameDelay; // prime for first word } onClipEvent(enterFrame) { // time for new word if (frameCount == frameDelay) { _root.text = wordList[wordNum]; // display word wordNum++; // next word if (wordNum >= wordList.length) wordNum = 0; frameCount = 0; } frameCount++; } - Nào, bây gi thì ã xong r i, hãy ch y th xem nào Gi th 13: S d ng Rollovers, Rollovers T o hình dáng con tr theo ý thích Vi c thay con tr m c nh b ng m t con tr theo ý thích c a mình r t ơn gi n, ch c n s d ng hàm Mouse.hide() và t m t movie cli...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online