Cc bng tuy t s ri t do hy click vo cu i movie xem sao

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 7) s tr v giá tr g n b ng -1. Ch g n b ng ch không b ng vì h ng s pi không chính xác b ng 3.14, ch là g n b ng thôi. B n có th s d ng cách này chuy n các i m trên ư ng tròn thành i m có to x,y V y thì nó có ích như th nào? Gi s như b n mu n t o m t movieclip bay quanh màn hình trong m t vòng tròn. Làm sao làm ư c i u ó? N u làm b ng frame có th ph i t n hàng trăm frame . Ho c cách khác là có th dùng hàm Math.cos và Math.sin tính chuy n sang to x,y quanh vòng tròn. Trong o n code dư i ây, khi c ng thêm n, movie clip s chuy n ng d c theo ư ng tròn. Hàm Math.cos s tính ra giá tr x và hàm Math.sin s tính ra giá tr y, chúng s ư c nhân thêm v i giá tr c a radius tăng kích thư c c a ư ng tròn. Giá tr c a centerX và centerY s ư c c ng thêm cho các to x, y, vì th tâm ư ng tròn bây gi không còn 0,0 n a mà s v trí 150,150 CODE onClipEvent(load) { n = 0; radius = 100; centerX = 150; centerY = 150; } onClipEvent(enterFrame) { n += .1; this._x = Math.cos(n) * radius...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online