Cc ph n cn l i c a pop up window cho php b n c xu t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n t các menu bên tay trái c a panel. V i setup như v y thì b n không bao gi ph m ph i l i khi vi t AS c . Mình s b ph n hư ng d n dùng normal vì mình th y dùng normal mode s không bao gi ti n ư c, dùng expert mode lúc u hơi m t nhưng b o m là các b n s h c ư c mau và nh lâu hơn S d ng Action panel v i expert mode thì b n có nhi u t do hơn, nhưng t do ng nghĩa v i trách nhi m nên b n ph i c n th t khi vi t code. T normal mode chuy n sang expert mode thì nh n phím t t CONTROL + SHIFT + E, chuy n ngư c l i thì dùng CONTROL + SHIFT + N (nh kích chu t vào action panel trư c khi dùng phím t t). B n có th i t Normal mode sang expert mode b t c lúc nào, nhưng i ngư c l i thì ch ư c khi mà code c a b n không có l i. Action panel có popup menu (mũi tên ch xu ng dư i, n m góc ph i c a action panel) và trong ó có nhi u l nh r t t t cho b n khi b n dùng Action panel, nh t là i v i Expert mode. B n có th tìm và thay th b t c câu nào, ch nào trong script c a b n. Ph...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online