Cch th nh t ti n l i n u b n mu n dng c cc trang thi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: trí c a mc -xác inh v trí chu t -làm sao quay m t mc -làm sao phóng to mc -làm sao movie invisible nh v trí, 1) V trí c a MC: M i th trong Flash u có v trí. V trí này ư c o b ng PIXEL. Góc trên cùng bên trái c a màn hình là v trí (0,0) .Nó là v trí giao c a hàng ngang và c t d c. N u b n s d ng m t movie m c nh, thì góc dư i bên ph i s là 550,400. Có nghia là 550 pixel t bên trái sang và 400 pixel t bên trên xu ng. nhìn hình sau rõ hơn. 2) V trí c a Mouse: Cũng như movie, mouse cũng có th xác inh ư c t a .. CHú ý thu t ng mouse ây là nói n con tr (cursor), ch không ph i con chu t b n ang c m trên tay.. ^^ Có hai thu c tính cơ b n c a con tr , ó là _xmouse và _ymouse. V y _xmouse và _ymouse là thu c tính c a chính i tư ng mà chúng ư c gán. N u b n s d ng trên time line chính, thì chúng là thu c tính c a t ime line. N u b n s d ng chúng trên movie clip, thì nó là thu c tính c a movie clip. N u xmous y mouse là thu c tính c a time line chính, nó s m c n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online