Ch r ng m t movies clip c 2 tn m t tn s d ng cho

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ch c n dùng ký hi u// trư c câu chú gi i ó. N u chú gi i nhi u hơn vài dòng thì có th dùng ki u sau/* ..... chú gi i ....*/. ActionScript /* chú gi i: c ng 2 cho a c ng 2 cho b */ a += 2; // add 2 a // add 2 to b b += 2; Debugging Thư ng thì th i gian di t b t n g n 1/3 th i gian phát tri n chương trình. N u b n n m v ng ư c "nghê thu t" di t b thì b n s rút ng n ư c r t nhi u th i gian. Có 3 cách di t b h u hi n là: phân tích, vi t message ra output window và dùng AS debugger. V i các lo i b ơn gi n thì phân tích các o n code s giúp b n b t trúng con b c n di t. Dùng output window theo dõi các i tư ng, vòng l p, i u ki n, và nh vào ó b n có th bi t ư c ch nào trong code có v n , cu i cùng là dùng AS debugger có s n trong Flash. Debugger window cho phép b n có th coi h t t t c moi thành ph n trong movie c a b n, cho phép b n dùng AS b t ch khi nào và ch nào b n mu n. Tham kh o thêm ph n tr giúp c a Flash bi t cách dùng debugg...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online