Ch y th movie control enter 5 b n th y g f2 output

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n nên t n nhi u thì gi vào giai o n phân tích, thi t k chương trình cho script c a b n. Ki m tra các o n code nhi u l n, và óng vai "computer" cho th t gi ng, ng suy nghĩ, mà thi hành các l nh trong script c a b n. Vi t t ng o n code nh r i ráp l i v i nhau (vì v y mà l p trình theo hư ng i tư ng ư c s d ng nhi u nh t) N u script c a b n có bug thì ng th mà n n lòng, vì không có chương trình nào do con ngư i làm ra mà không có bug c . Vì v y b n ng c g ng viêt code sao cho tuy t h o không có l i. N u có bug thì b n di t bug thôi B n có th chu n b "chi n u" v i bug b ng cách vi t code sao cho d hi u và d c, vi t nhi u chú thích cho các o n mã. ôi khi di t bug (debug) r t ơn gi n nhưng có khi cũng r t kho mà bi t bug âu di t. Flash có kèm theo vài công c giúp b n debug d dàng hơn, chúng ta s nói t i các công c này trong bài t i. Gi th 04: Viêt code trong Flash, Writing code in Flash Khi b n vi t script, b n s dùng t t c nh ng t khóa, và ký hi u v.v. V...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online