Chi u di c a khay tr t ph thu c vo di c a vn b n khay

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p cho nó 7 thông tin trên CODE myDate = new Date(2002,3,29,10,30,15,500); Hãy th s d ng câu l nh trace ki m tra n i dung c a myDate xem nào. Có ph i b n nh n ư c k t qu này không? CODE Mon Apr 29 10:30:15 GMT R t d hi u, úng không nào? Nhưng mà còn m t v n : tháng là Apr trong khi chúng ta truy n tham s vào cho tháng là 3, v y ph i là March ch !? i tư ng Date c a Flash cũng ho t ng tương t như i tư ng Date c a các ngôn ng l p trình khác. Tháng ư c quy nh t 0 n 11, r t c bi t, b i ngày thì ư c quy nh t 1 n 31 . Nhưng dù sao thì b n cũng ph i làm quen i B n cũng có th l y nh ng thành ph n t i tư ng Date. Ví d dư i ây s l y năm. CODE myDate.getYear() B n có th l y gi hi n t i b ng cách ơn gi n là t o m t Gi hi n t i s ư c ưa vào i tư ng. Ví d : i tư ng Date r ng . CODE myDate = new Date(); trace(myDate); Chú ý: Flash s l y gi c a ng h h th ng trong máy b n. Vì th máy tính c a b n ch y sai thì gi l y ra s sai ng h trong M ng (Array) M ng là m t ph n r t quan tr ng trong l p trình. B n s g p...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online