Chng ta cng c th ngng vng l p tr c i m d ng c a n v i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , và dư i nó còn có các lo i khác như s nguyên (integer), s ... không nguyên (floating, double). B n cũng có th dùng bi n s ch a các chu i (chu i g i t t cho chu i ch cái), chu i c th ch có 1 ch cái, nhi u ch cái hay là không có gì h t, t t c các chu i sau ây u h p l : "ablsdfjksl", "a", " ", "". Khi vi t m t chu i thì c n dùng d u ngo c kép ("") b t u và k t thúc chu i. Trong các ngôn ng l p trình khác như Java, C++, hay ngay c ActionScript 2.0 trong Flash MX 2004 thì b n ph i xac nh trư c lo i thông tin nào b n s lưu trong bi n s . Nhưng v i ActionScript 1 (trong FlashMX) thì b n không c n làm vi c này. Ví d bi n s userName lúc u ch a 1 chu i, nhưng sau ó l i ch a 1 s nguyên thì cũng v nh pl . Ngoài chu i và s , còn có nhi u lo i khác n a nhưng chúng ta s nh ng bài sau. c p t i vào i u ki n Trong nh ng trư ng h p chúng ta không bi t nên ra l nh cho Flash ph i làm gì cho thích h p v i t ng tình hu n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online