Chng ta hy nghin c u m x menu x xu ng ny nh chng ta

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ì dòng 1 s không th y ư c. Thu c tính maxscroll cho chúng ta bi t giá tr l n nh t c a scroll Thu c tính scroll và bottomscroll cho chúng ta bi t chính xác dòng văn b n nào trên u và dòng nào cu i scroll văn b n lên hay xu ng b n c n ph i tăng ho c gi m giá tr c a scroll. Th là xong! Luy n t p: Thi t k m t chương trình scroll văn b n ơn gi n Bài t p này th t ra r t d . Trong ví d dư i ây, chúng ta s xây d ng m t chương trình v i m t text field dynamic ch a văn b n và hai button như hình dư i ây - Tìm m t o n văn b n nào ó dán vào text field (tìm o n nào dài dài tí ) - Bây gi hãy t o m t movie m i trong Flash - S d ng công c Text Tool t o m t text field - M ph n Properties ra và t tên cho text field c a chúng ta là scrollText. t thu c tính Mutiline và Show Border Around Text - Dán o n văn b n mà b n ã chu n b vào text field - T o hai button gi ng như hai hình v trên. M t button i u khi n i lên, m t i xu ng. - Nh p o n code sau cho button i lên: CODE on (press) { scrollText.scroll--; } - Và nh p o n code này cho button i xu ng: CODE on (press) { scrollText.scroll++; } - Ok, bây gi b n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online