Cng c th s d ng getbytesloaded v getbytestotal v i nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: p("on"); } Hàm collapseMenu() s làm ngư c l i CODE function collapseMenu() { expanded = false; gotoAndStop("off"); } Hàm rollOverMenu s ki m tra bi n expanded và s di chuy n n frame thích h p n u expanded = true. Có nghĩa là khi ngư i dùng click chu t vào button tiêu thì menu s x xu ng và ngư i dùng ph i gi chu t trong lúc di chuy n ch n, n u th chu t ra thì menu s thu l i. CODE function rollOverMenu() { if (expanded) { gotoAndStop("on"); } } function rollOutMenu() { if (expanded) { gotoAndStop("off"); } } Chúng ta s vi t code ti p cho các menu x xu ng. Chúng u là các button, và chúng ta s vi t event on(release) cho chúng b t s ki n khi ngư i ngư i th chu t trên button ó, có nghĩa là ngư i dùng ch n menu ó. Khi ó, nó g i hàm collapseMenu() r i th c hi n công vi c c a mình, ây ơn gi n ch g i hàm trace. Chúng ta cũng vi t event on(dragOver) và on(dragOut) cho các button này gi menu l i khi ngư i dùng gi chu t và kéo qua các button cũng như s thu menu l i khi ngư i dùng th chu t ra ho c k...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online