Con text field r i nh n f8 no tu b n i thnh movie

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nction() { trace(Key.getAscii()); } Khi ngư i dùng nh n phím, r i nh t tay lên thì s t o ra s ki n onKeyUP, và s ki n này ư c thông báo t i _root (b n có th thay th _root b ng b t kỳ i tư ng nào) và sau ó thì hàm Key.getAscii() s cho ra k t qu là mã s ASCII tương ng v i phím v a ư c nh n, ví d A = 65, B = 66 .v.v B n có th xem cái fla m u 09keylistener.fla, trogn ó có o n code trên (lưu ý là trong fla này s không có gì h t ngoài o n code AS frame u tiên) N u b n mu n bi t phím ư c nh t là gì thay vì ASCII code thì b n có th dùng String.fromCharCode() cho ra k t qu b n mu n tìm. Thay dòng trace(Key.getAscii()); băng trace(String.fromCharCode(Key.getAscii())); Th t ra ngoài 3 cách trên, còn m t cách n a là dùng b x lý s ki n onClipEven c a movie clip theo d i s ki n keyDown, keyUp, nhưng cách này không còn ư c dùng trong Flash MX n a, vì v y b n ch có th cách này trong các Flash trư c MX thôi. Bài T p: Dùng phím di chuy n movie clip 1. T o m t file Flash m i 2. T o m t movie clip...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online