Cu l nh ny gip b n c th nh y t frame ny n frame m b n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng 0 cho vòng l p ng ng l i. Gi ng như while loop, do-while loop có cú pháp nhìn như sau: ActionScript do { // code th c hi n trong do-while loop } while (a > 0); Ch khác v i while loop là do-while loop th c hi n code trong vòng l p trư c r i m i ki m tra i u ki n. (while loop ki m tra i u ki n r i m i ch y code trong vòng l p) Mu n phá ra kh i quá trình t hành c a 3 lo i loop trên thì dùng l nh break và continue. L nh break s phá ra kh i loop hoàn toàn trong khi l nh continue thì ch phá ra kh i vòng l p hi n t i và b t u vòng l p m i. T o ra m t ví d c th r t ph c t p, nên chúng ta t m khoan bàn t i 2 l nh này cho t i các bài sau. Hàm Cho t i bây gi các script c a chúng ta u ư c vi t vào frame u tiên c a moive, cách này ch t t cho nhưng chương trình ơn gi n, nhưng n u mà chương trình tr nên ph c t p thì ây không ph i là cách. Hàm (function) s cho phép chúng ta c u t o và qu n lý code d dàng hơn trong các chương trình ph c t p...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online