Drawing curves tng t khi b n bi t cch v line r i th v

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g v các l a ch n mà ngư i dùng ã ch n. Tuy nhiên, thông s này không b t bu c ph i có. Trong movie m u 21listbox.fla, tôi t m t component ListBox v i ba l a ch n trên màn hình. Chúng ư c thi t t là có th ch n nhi u dòng. Khi ngư i dùng click lên trên m t dòng, hàm listBoxChange s ư c g i. i u này ư c xác nh b i thông s Change Handler c a nó. Hàm này cho b n bi t dòng nào (l a ch n nào) v a ư c ch n: ActionScript function listBoxChange(listBoxInstance) { trace(listBoxInstance.getValue()); } Trong movie m u này cũng có m t component PushButton. Khi nó ư c click, nó s th c thi hàm này. Nó s d ng hàm getSelectedItems() l y m t m ng các l a ch n (choices) ã ch n trong list box. M i m c ch n trong m ng là m t i tư ng v i m t thu c tính label và data. Vì chúng ta ã không s d ng các thu c tính data c a h p danh sách (list box), nên thay vào ó chúng ta s l y các nhãn (label). ActionScript function buttonPressed(buttonInstance) { if (buttonInstance == doneButton) { items = myListBox.getSelectedItems(); for(va...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online