Expert b n c th ki m tra hy ch c ch n r ng c a s

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h return là l nh c bi t ch ư c dùng trong function mà thôi. L nh này s k t thúc function. s dùng function này, dùng nó như m t l nh hay hàm c a AS, gi ng như là trace() v y ó. ây là ví d : var a= myFunction(7);. Trư c tiên t o m t local var r i sau n nh giá tr c a local var này b ng k t qu c a myFunction v i param là 7, và cu i cùng thi local var này s b ng 10. M t trong ưu i m c a function là b n có th tái s d ng. Dư i ây là hàng code dùng chung 1 fuction và cho 3 k t qu khác nhau ActionScript trace(myFunction(7)); trace(myFunction(13)); trace(myFunction(2)); Khi ch y o n code này thì output windown s là 10, 16 và 5. Ví có th tái s d ng nên chúng ta ch c n thay i code trong myFunction thì t t c các k t q a có ư c t g i function này cũng thay i theo luôn. Dot Syntax M t i u b n s th y r t nhi u trong quá trình h c AS là dot syntax (h ng bi t d ch sao bây gi ) Dot syntax là phương pháp ư c dùng trong l p trình theo hư ng i tư ng...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online