Function c th co 1 hay nhi u param hay khng c n param

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: trên, và 1 cách thì trư c variable. Bây gi thư o n code sau: ActionScript var a = 7; trace(a++); trace(a); output window b n s th y 7 r i m i t i 8. dòng th 2, hàm trace s cho ra giá tr c a a trư c r i m i tăng giá tr c a a lên thêm 1. Bây gi xem ví d khác: ActionScript var a = 7; trace(++a); trace(a); output window b n s th y 8 và 8. dòng th 2 c a ví d này, hàm trace s tăng giá tr c a a trư c r i m i cho ra giá tr c a a. Tương t như ++, AS cũng có cách vi t t t cho giãm giá tr c a variable là d u -, -=, =- và --. Phép tính nhân và chia thì ch có *, *=, /, /= thôi. i u ki n Trong AS và các ngôn ng khác, if ... else chính là các t khoá c a i u ki n. Ti ng vi t có nghĩa là "n u ... n u không". T khoá if dùng k t qu c a s so sánh nào ó i t i quy t nh kích ho t m t o n code. o n code sau s so sánh giá tr c a variable a v i 7, n u úng thì Flash s chơi frame 10 ActionScript if (a == 7) { gotoAndPlay(10); } T khoá if luôn b t u cho 1 i u ki n và ti p theo s là s so sánh. Luôn t code so sánh gi a ngo c ơn (). T t c các cod...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online