Gi th 09 l y thng tin t ng i dng getting input from

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: fla . Ta ch nhìn th y m t movie clip trên màn hình.nhưng th c ch t bên trong c a movie clip là m t button. t o ra kh năng select, ta ph i t o nhi u frame.Frame u tiên ch a m t button tên là offbutton. Button này có mã là CODE on (release) { this.gotoAndStop(2); } b ng this, button s g i n movie clip mà nó n m trên y. Frame th 2 ch a nút tương t nhu frame 1 , tên là onbutton, nút này có m u hơi sáng hơn ngư i dùng nh n ra khi nó ư c ch n. CODE on (release) { this.gotoAndStop(1); } cu i cùng CODE stop(); t vào frame 1 Bây gi hãy ch y xem. Phương th c hitTest Có cách khác làm movie có th s lý mouse click mà không c n button, ó là s d ng s ki n onClipEvent(mouseDown) ho c là onClipEvent(mouseUp)ví d CODE onClipEvent (mouseUp) { this.gotoAndStop(2); } Hãy ch y ví d 08twomcs1.fla xem.B n s th y t i sao onClipEvent(mouseUp) khác v i on (Release) . N u b n click vào movie, c hai u ph n ng.B i vì t t c movie clip nh n s ki n mouse up ư c g...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online