Hai i s c a n s gip bo button no c click d i y l hm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: RadioButton u tiên ang ư c ch n, nhưng ngư i dùng ang chu n b ch n RadioButton th 2, n u ngư i dùng ch n RadioButton 2 ho c b t kỳ cái nào khác thì RadioButton u tiên s t ng m t ch n l a. M t RadioButton ơn gi n cũng tương t như m t Checkbox, m t movie clip có 2 frame ch a 2 button bi u hi n 2 tr ng thái c a RadioButton. Frame u tiên ch a m t vòng tròn r ng, frame th 2 ch m t vòng tròn v i d u ch m tròn gi a. i m khác nhau gi a Checkbox và RadioButton chính là code c a chúng. Code c a RadioButton s ph c t p hơn code c a CheckBox. Ph n u code c a Radiobutton s ơc vi t frame u tiên. Nó ư c vi t ngoài, không n m trong hàm nào c , i u này có nghĩa là o n code này s ch y khi load movie clip. CODE stop(); // ki m tra có ph i là RadioButton u tiên trong nhóm hay không if (_parent.radioButtons == undefined) { // t o m t array RadioButton _parent.radioButtons = new Array(); // RadioButton u tiên m c nh ư c ch n gotoAndStop("on"); state = true; } else { // các RadioButton khác không ư c ch n state = false; } // chèn array RadioButton ra ngoài level ngoài _parent.radioButtons.push(this); Khi ngư i dùng click vào button, thì hàm turnOn s ư c g i. i u u tiên là hàm turnOn s...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online