Khi b n click trn tham s labels trong b ng properties

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i ng như t o nh ng i tư ng khác. Hãy xem gi th 12 nhé! L y d li u Dư i ây là m t ví d . Thay vì s d ng new Object() b ng new LoadVars. Sau ó thì i tư ng LoadVars m i s ư c t o. CODE myVars = new LoadVars(); V i i tư ng LoadVars, chúng ta có th làm ư c 2 vi c, ó là g i và l y d li u. l y d li u, chúng ta s d ng câu l nh load. Cái chúng ta c n ây là m t ư ng d n n nơi ch a d li u: CODE myVars.load("myURL.txt"); Ví d trên ho t ng gi ng như câu l nh LoadVariables trong gi th 10. Tuy nhiên, câu l nh LoadVariables ch l y và thay th d li u trong cùng m t level v i câu l nh này mà thôi. Hãy tư ng tư ng, chúng ta có m t file ch a d li u như sau: CODE name=George&ID=47 G i d li u V i i tư ng LoadVars, chúng ta cũng có th g i d li u i lên Server. Trư c h t, chúng ta ưa d li u vào i tư ng LoadVars, r i sau ó s d ng câu l nh send g i d li u i. CODE myVars = new LoadVars(); myVars.name = "George"; myVars.ID = 47; myVar...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online