Khi ng i dng click vo chng s tr i r ng thnh m t danh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: li u ngay l p t c sau câu l nh load ho c sendAndLoad, mà c n ph i ki m tra xem ã l y d li u xong chưa. Cách ơn gi n nh t là dùng m t movie clip l p i l p l i ki m tra. Cũng có th s d ng getBytesLoaded và getBytesTotal v i nh ng d li u l n. Dư i ây là ví d ki m tra vi c l y d li u: CODE myLoadVars.onLoad = function(success) { if (success) { gotoAndStop("load done"); } else { gotoAndStop("load problem"); } } Như trong o n code trên thì i s success s nh n m t trong hai giá tr true ho c false cho bi t vi c nh n d li u ã xong hay chưa Gi th 19: Dùng XML v i Flash Càng ngày XML càng tr nên thông d ng trong các ng d ng tin h c, và ngay c trong Flash, v y trong gi này mình s h c các i u sau: • • • XML căn b n i tư ng XML trong Flash Phân tích và x lý XML theo phuơng pháo quy (recursive) XML Căn b n XML ch ơn gi n là m t văn b n ch a d li u. XML tương t như HTML, cũng dùng các th . Tuy nhiên, XML khác HTML là các th HTML ã ư c n nh trư c cho các ch c năng...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online