Khi vi t as th b n nn t coi mnh ngu nh computer v c l

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: b n v n có th tham kh o các câu l nh, các cú pháp c a AS cái khung bên trái c a Action Panel. Và n u b n tôn th m t s quy t t thì b n s s ư c ch c năng "Code Hint" c a Action Panel, ch c năng này t o nên nhưng khung nh nh trong ó có nh ng câu l nh c a AS úng h p quy cho b n l a ch n. tr thành m t "cao th " v AS thì b n không th nào không n m v ng v Action panel ư c. Sau ây là bài th c hành nho nh , giúp b n làm quen v i Action panel dư i expert mode 1. T o m t movie m i 2. Ch n key frame u tiên (frame s 1) c a layer 1 (mình không d ch ch layer = l p vì d trùng v i class= l p) 3. M Action panel (có th dùng phím t t hay vào trong ph n Window > Action panel 4. Chuy n sang expert mode (dùng phím t t hày vào trong pop-up menu c a Action panel i) vi t AS 5. Vào ch 6. Vi t o n code sau: ActionScript trace ("I am expert"); Khi b n th movie thì dòng ch "I am expert" s ư c hi n ra trong Output panel, v...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online