Layer th nh t s ch a ci loader bar mc m chng ta t o n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: éo component PushButton vào stage s t o m t instance (th hi n) m i c a component PushButton trên màn stage. Khi ó b n ã thêm m t s ph n t Library vào trong movie. R t may là các ph n t này ư c c t trong các folder r t g n trong Library (thư vi n), vì th chúng cũng không nh hư ng m y n công vi c c a b n. Component PushButton trên stage trông r t ơn gi n: ch là m t khung v i t "PushButton" gi a. B n nh b t tính năng Live Preview (xem trư c) c a Flash b ng cách ch n Control-->Enable Live Preview. Sau khi PushButton ã trên stage, b n có th click ch n nó và m b ng Properties i tên. Hai thông s có th thi t t cho component PushButton là Label (nhãn): ta i thành Press Me ! và Click Handler (qu n lý s ki n nh n nút): ây là tên c a hàm ư c g i khi nút ư c click. Hàm này ph i n m trong cùng Timeline v i nút; vì th n u nút t level g c (root level), hàm ph i trên Timeline chính. Ta thi t t Click Handler thành buttonPressed (nút ã ư c nh n). Ngoài...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online