M i i m l i c xc inh t bt nh v y cu trn ta t bt t i

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ư v y. M i dòng tương ng v i m t l a ch n riêng bi t c a ngư i s d ng. N u có nhi u l a ch n hơn vùng mà khung danh sách có th hi n th thì ngư i dùng có th cu n lên và cu n xu ng xem h t các m c trong danh sách. Khi b n t o m t instance m i c a component ListBox, b n ph i thi t t thông s Select Multiple (l a ch n nhi u dòng) c a nó. N u tham s này là true, ngư i dùng có th dùng các phím Shift, Command, ho c Ctrl l a ch n nhi u hơn m t dòng. N u là false, m i l n b n ch có th ch n ư c m t dòng. Thêm vào ó, b n ph i thi t t thông s Labels (nhãn). Tuy nhiên, ây không ph i là m t giá tr ơn mà là m t m ng các giá tr . Flash có m t giao di n c bi t (special interface) cho vi c nh p các giá tr này. Khi b n click trên tham s Labels trong b ng Properties, b n s b t g p m t h p tho i cho phép b n nh p vào m t m ng các m c (item) cho các thông s khác. B n cũng có m t tham s Data (d li u) t o m t m ng d li u. Thông s Data này, gi ng như thông s data ã dùng v i các nút radio, cho phép o n mã c a b n l y thông tin b sun...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online