M t h p tho i s hi n ln v h i b n t tn v l a ch n bi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . Dư i ây là m t function ơn gi n: ActionScript function myFunction(num) { var newNum = num + 3; return newNum; } Fuction b t u b ng t khoá function, tên c a function có th là b t c ch gì như cách b n t tên cho variable, nhưng lưu ý cách t tên cho fuction làm sao ngư i ta c tên có th bi t ư c ch c năng c a function. Theo sau tên c a function s là thông s (parameter, cho ng n mình s g i thông s là param trong các bài vi t này) ư c trong ngo c ơn (). Function có th co 1 hay nhi u param hay không c n param cũng ư c. Param ch ng qua ch la variable ư c dùng trong function, nhưng variable này ư c truy n t ngoài vào khi function ư c g i. o n code ư c function th c hi n s n m gi a ngo c móc {}. Bây gi chúng ta phân tích o n code trên. Khi function myFunction ư c g i, thì param num ư c truy n vào, sau ó function myFunction t o ra m t local variable tên là newNum, và n nh giá tr c a newNum b ng giá tr c a param num c ng v i 3. Sau ó myFunction dùng l nh return n nh giá tr c a newNum là k t qu c a myFunction. L n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online