Movie ny s c 10 frame t frame 2 cho n frame 10 s ch a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: th y nhàm chán v i nh ng ch x, y hay mu n thay th nó b ng nh ng ch khác như positionX, positionY hay b t c gì b n thích không? Vi c ó quá ơn gi n, ch c n t o bi n c a b n r i gán giá tr cho bi n c a b n thôi . Nhưng dù sao thì ó cũng ch là nh ng bi n riêng l thôi, ch v i m t cái tên khác . Trong ph n này, chúng tôi không mu n ch cho các b n làm nh ng i u như v y mà s nói v cách t o m t custom variable Object. Ví d , b n có th lưu bi n x, y như sau: CODE pos = {x:10, y:20}; B ng cách s d ng hai d u ngo c nh n, b n ã t o ra m t object. B n có th truy c p d li u b ng cách: CODE trace(pos.x); B n có th s d ng nó như b t c nh ng bi n nào khác. Hãy tư ng tư ng n m t c u trúc ph c t p hơn nhi u như m t record trong m t cơ s d li u. Ví d như ta có m t custom object tên record, và trong nó s có nh ng property như là name, address, phone… B n có th t o object t ng bư c m t, t o thêm property. Xem ví d này nhé: CODE record = new Object(); record.name = "Gary"; record.age = 32; reco...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online