N ch x y ra m t l n nh r ng ngay c khi time line chnh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rame i t i p ph n sau... T o nút (button) Nút là m t trong 3 bi u tư ng (symbol) chính trong Flash, 2 cái kia là movie cilps và hình T o m t button Có nhi u cách t o nút. M t trong nhưng cách ó là ch n Insert, New Symbol t Menu. M t h p tho i s hi n lên và h i b n t tên và l a ch n bi u tư ng c a b n là lo i Movie clip, button, hay h a. B n hãy ch n Button. Bây gi trong c a s chính c a Flash s thay i, timeline c a button s thay th timeline c a movie chính. Có 4 frames trong timeLine c a button. Chúng có tên là Up, Over, Down, HIt. CHúng th hi n 3 tr ng thái c a button, và vùng h at ng c a button. N ub n tm t h a, ch ng h n là m t vòng tròn, trong frame u tiên(UP) và ko có gì trong 3 frame sau, tr ng thái Over và Down c a button s gi ng như tr ng thái c a Up. VÙng ho t ng c a button cũng tương t như v y. M t khác , b n có th t o các hi u ng khác nhau cho button c a b n. VÍ d n u b n i m u c a vòng tròn là màu xanh Frame OVER,có nghĩa là khi...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online