N ho t ng gi ng nh th a href c a html d i y l m t v d

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hãy nh là tên các thành ph n ph i khác nhau nhé. Các b n cũng có th s d ng hàm trace ưa k t qu nh ng câu tr l i ra c a s Output xem. - Trong Hour 18, các b n s h c v cách ưa d li u lên server, khi ó các b n có th c i t i n chương trình này ưa câu tr l i lên server ki m tra. S d ng Tab chuy n t thành ph n này sang thành ph n khác Nh ng ngư i s d ng Flash 5 luôn than phi n v vi c không th s d ng tab chuy n i gi a các thành ph n như v y. Công vi c chuy n i b ng cách nh n phím Tab này ư c g i là Tab Order, chúng ta thư ng th y vi c này trong h u h t các chương trình chuyên nghi p, ví d như trong m t trình duy t web, i u này s mang l i nhi u thu n ti n cho ngư i s d ng, nó s chuy n n thành ph n logic ti p theo trong chương trình. Tuy nhiên, s l a ch n thành ph n logic ti p theo c a Flash không ph i lúc nào cũng úng. Vì th , Flash ch có th ch a v trí c a thành ph n mà thôi. L y ví d như trong hình bên dư i, Flash s hi u r ng thành...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online