N s quan st tnh ch t c a movie v xc nh xem khi nao th

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng có kích thư c 275x200, khi ó frame th hai st ng scale g p ôi kích thư c ban u. khi s d ng tuỳ ch n "bmax", Flash s ki m tra toàn b các frame ư c in xác nh xem frame nào có kích thư c l n nh t. Các frame còn l i s scale d a trên kích thư c c a frame l n nh t, tính theo t l . i u này ta nên các frame có kích thư c t l v i nhau Ví d , frame l n nh t có kích thư c 550x400, và nó l p y trang in. Frame khác ch có kích thư c 275x200, nó ch chi m m t n a trang in. Tuỳ ch n cu i cùng là "bmovie", trư ng h p này b n c n ph i làm thêmm m t vi c nh n a, ó là t o ra frame m i có chưa m t khung. Khung này s xác nh kích thư c l n nh t ư c in ra i v i văn b n (b ng kích th oc c a khung). B n ph i t tên frame này v i ký hi u "#b". Và flash s s d ng kích thư c c a khung scale toàn b các frame còn l i. N u có m t ph n văn b n này n mg ngoài khung in chúng s không ư c in ra. Sau ây là ví d v l nh "Print&qu...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online