24_Gio_Hoc_Flash_2267_89039819

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i n cho chúng. Quy t inh movie nào ư c click. Có m t cách click vào movie mình mu n. ó là s d ng v trí chu t S a o n mã thành như sau xác nh. CODE onClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { this.gotoAndStop(2); } } v y b ng cách ràng bu c movie clip v i mouse location , ta có th click movie ta mu n. VI t mã cho selection: Chúng ta ph i cho phép User click lên movies nhi u l n v thay i tr ng thái c a MC t b t sang t t, hay t t sang b t. o n mã sau có th xác nh movie ang tr ng thái nào và g i nó n frame khác. VI c này th c hi n b ng thu c tính _currentFrame . Thu c tính này s c giá tr 1 kh nó frame th nh t, giá tr 2 khi nó frame th 2. CODE onClipEvent (mouseUp) { if (this.hitTest(_root._xmouse, _root._ymouse)) { if (this._currentFrame == 1) { this.gotoAndStop(2); } else { this.gotoAndStop(1); } } } Bây gi b n ã th y các cách t o s ch n l a movie. Cách thư nh t ti n l i n u b n mu n dùng c các trang thái khác như Over,up , down.. Cách th hai thì không c n nhi u bi u tư...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online