N u hm indexof tm khng th y k t hay chu i nh th s cho

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ropzone. Chúng ta có th thêm m t bư c n a v i hittest. B ng cách thêm tham s th 3 cho hitTest, chúng ta có th dùng hitTest xem hình d ng chính xác c a movie clip và xác inh v trí x,y. Bi n th 3 này c n gán true n u b n mu n hành vi này. N u nó false, nó se hành ng gi ng như ch c năng hitTest bình thư ng. ây là o n code CODE if (_parent.dropZone.hitTest(this._x,this._y,true)) { Bây gi movie kéo th c a ta h at ng t t hơn. N u b n s d ng ví d 08drop.fla, movie bên ph i s s d ng o n mã gôc, và nó n m è trên hình ch nh t c a dropzone. Các movie khác s d ng o n code ph c t p hitTest và chúng có trung tâm nàm bên trong hình d ng g c c a dropzone. Gi th 09: L y thông tin t ngư i dùng, Getting input from the user Cho t i bây gi , qua 8 gi làm quen v i AS, t t c các tác ng c a b n lên trên flash u ư c làm qua chu t. Nhưng ngoài chu t, b n có th dùng bàn phím n p thông tin vào Flash. Làm sao phát hi n khi ngư i dùng b m phím Có 3 cách phát hi n khi m t phím tên bàn ph...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online