Ngoi ra b n cng c th s d ng nh ng php ton nh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: } if (Key.isDown(Key.DOWN)) { y += speed; } this._x = x; this._y = y; } o n code trên có 2 lơi i m. Th nh t, chúng ta tìm v trí m i c a movie clip trư c khi chúng ta di chuy n movie clip t i ó, và như v y chúng ta có th ki m tra v trí m i có h p lý không (áo d ng rât nhi u trong game), và th hai là r t ti n cho chúng ta thay i t c di chuy n c a movie clip, ch c n thay i giá tr c a bi n speed Nh p văn b n Trong Flash, ngư i dùng có th nh p văn b n vào các khung, và b n có th dùng AS l y nh ng văn b n ó. cho ngư i dùng có th nh p văn b n, b n ph i t o khung input text và t o cho 1 varible tương ng v i gía tr trong khung input text ó. (n u b n nào chưa bi t t o input text thì có th download 3 cái CD hư ng d n ơ bên box tài li u tham kh o thêm) Các ch c năng và thao tác làm vi c v i chu i ký t (string Chúng ta có r t nh iu thao tác v i chu i ký t : 1. Ghép 2 chu i l i v i nhau: dùng ký hi u +. Ví d b n có variable tên là myVari...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online