Ngoi ra b n t cho component m t instance name tn minh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ng Flash movie. Tuy nhiên chúng ta không c n ph i dành nhi u th i gian tìm hi u b i vì như ã nói trên thì cách liên l c này không ph i ho t ng t t i v i t t c các lo i trình duy t. B n có th s d ng hàm GetVariable và SetVariable i u khi n nh ng bi n trong timeline c a movie. Câu l nh Zoom dùng kéo dãn movie. Hai hàm isPlaying và percentLoaded dùng ki m tra movie nào ang ho t ng. Play dùng play m t movie khi nó ang ng ng. Luy n t p: M window m i Có l ây là m t yêu c u r t thư ng g p i v i nh ng ngư i s d ng Flash. B n có th làm ư c i u này b ng cách s d ng hàm getURL ho c JavaScript. Tuy nhiên, s d ng JavaScript s có r t nhi u c i m m i và hay hơn, b n có th t l i nh ng thu c tính c a window. Nào, cùng làm th nhé: - T o m t movie m i. - t vào movie m t button. - Chèn o n code sau cho button v a t o CODE on (release) { fscommand ("newwindow", "content.html"); } - Trong ph n Publish Settings, ch n publish ra file HTML cùng v i Flash...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online