Nh t cu l nh stop vo frame u tin movie clip c a chng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: húng ta có th vi t code cho nó l y d li u vào. Nhưng trư c h t c n t cho text field c a chúng ta m t scroll. Khi ã ch n vào text field r i thì b n có th thay i kích thư c c a text field b ng cách kéo hình ô vuông góc dư i bên ph i c a text field. Còn n u không t kích thư c thì text field s v a hi u th n i dung bên trong. Thay vì i u ch nh b ng hình vuông màu tr ng thì lúc ó, chi u cao c a text field s ư c t i u ch nh theo kích thư c n i dung bên trong, có nghĩa là n u văn b n bên trong text field ó có nhi u dòng thì chúng ta không th làm cho text field ch hi n m t vài dòng scroll. Mu n là xu t hi n scroll thì chúng ta hãy gi phím Shift và click vào hình vuông tr ng ó tr thành hình vuông en, lúc này chúng ta có th i u ch nh kích thư c text field theo ý mu n. Như v y là chúng ta ã kích ho t scroll cho text field. Còn m t s thu c tính khác lien quan n scroll như Thu c tính scroll s cho chúng ta bi t dòng nào trong văn b n s xu t hi n u tiên. VD như scroll = 1 thì dòng u tiên s ư c hi n th u tiên, n u scroll = 2 thì dòng th hai s hi n th và lúc này th...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online