Nhng ch r ng b n khng th ko 2 movie cng m t lc ch m t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h là góc trái trên cùng. N u xmouse ymouse là thu cc tính c a 1 movie clip, nó s m c nh trung tâm c a MC. H u h t các trư ng h p thu c tính liên quan _root._xmouse và _root._ymouse n movie chính, b n nên dùng cách ây là m t o n code ví du CODE onClipEvent (enterFrame) { trace(_root._xmouse); trace(_root._ymouse); trace(""); } Khi b n ch y movie, b n s th y các c p s ư c in ra, ó chính là t a x,y mouse .Hãy d ch chuy n mouse lên góc trái trên, b n s th y ó v trí mouse là 0.0. ho c góc ph i dư i, t a là 550 400. Chú ý: khi b n ưa chu t ra ngoài Flash window, t a chuôt xmouse y mouse không thay i. N u b n di chuy n chu t th t nhanh t trung tâm c a c a s ra ngoài c a s , các giá tr cũ v n ó cho n khi b n quay tr l i c a s . VÌ v y, b n ph i luôn lên k ho c c n th n trư c khi dùng xmouse, y mouse 3) Làm movie quay M t thu c tính khac ó là thu c tính _rotation Thu c tính rotation ch p nh n giá tr là góc . M t vòng tròn chia ra 360 , mi n giá tr c thu c tính rotation là -180 và 180. B n có th s d ng giá tr integer ho c floating point...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online