Nm sinh ph i c 4 s v l nh ng nm trong kho ng 100 nm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: alse; } } Rollovers s d ng frame ây, chúng ta s bàn v m t Như ã nói trên, có r t nhi u cách làm rollovers. cách khác. Thay vì s d ng movie clip cho m i thông tin c n hi n th , chúng ta s s d ng timeline chính lưu thông tin. Frame u tiên s là frame none, và các frame ti p theo s ch a các thông tin. Chúng ta hãy xem hình bên dư i Ví d trên s d ng button cho các hotspot, và chúng ta hãy lưu ý r ng các button s xu t hi n trong t t c các frame, nhưng thông tin c n hi n th thì ch xu t hi n m t vài frame. Bây gi công vi c vi t code c a chúng ta g n gi ng như làm rollovers b ng button. Nhưng chúng ta không c n ph i g i hàm gotoAndStop t movie clip information. CODE on (rollOver) { gotoAndStop("information 1"); } on (rollOut) { gotoAndStop("none"); } L i th c a vi c s d ng cách này là chúng ta có th thay i nh ng thông tin trong các frame r t d dàng, chúng ta không ph i m x vào t ng movie clip. N u b n quen s d ng nhi u frame thì ây là m t cách t t cho b n Lưu ý r ng c ba cách trên u cho m t k t qu như n...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online