Sau my in s xy d ng l i cc vector v n i dung in ra ng

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i dùng s d ng trình duy t c a Windows thì cách này s r t t t. G i thông i p n JavaScript G i thông i p t ActionScript n JavaScript thì ch c n vi t code trong ActionScript nhưng nó cũng s thay i n i dung trang HTML c a b n . N u b n t o file Flash b ng cách ch n FSCommand trong Publish settings, b n s t o ư c m t file HTML ã ư c s a ch a y nh n thông i p. Công vi c c a b n ch là thay th nh ng ch ư c ánh d u Your code here b ng ph n JavaScript c a b n. hi u rõ hơn cách nó làm vi c như th nào thì chúng ta hãy cùng nhau m x file html mà Flash ã t o ra nhé u tiên, hãy chú ý n th OBJECT/EMBED, trong ó s có m t s ph n ch p nh n s liên l c. Tham s ID trong th OBJECT s gi ng v i tham s NAME trong th EMBED. Hai tham s này s t tên cho movie c a chúng ta trong trang web JavaScript có th g i nó. Ngoài ra còn có m t tham s khác trong th EMBED, ó là tham s swLiveConnect cho phép nh ng phiên b n Netscape trư c phiên b n 6.0 có th liên l c v i Flash b ng c...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online