T normal mode chuy n sang expert mode th nh n phm t t

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: anel là nơi cư ng c a mình, t i ó dân AS có th thay i, vi t t t c các l nh. Vì v y r t quan tr ng là b n có th s d ng quen thu c Action Panel Flash MX s d ng các panel giúp b n có th l y các thông tin v movie b n ang làm m t cách d dàng. Khi b n cài t và chay Flash l n u tiên, Flash s h i b n mu n s d ng Flash như th nào và Flash s x p t các panel cho h p lý. B n cũng có th thay i cách x p t theo ý c a b n. Nói chung b n nên x p t các panel c a b n làm sao cho thu n ti n cho b n nh t, và cái này cũng c n có kinh nghi m ó Mình dùng dual monitor, mình close h t các panel ch gi l i 2 cái chính trên màn hình, mình kéo cái action panel và property panel qua m t bên monitor, còn cái bên kia cho cái stage, n u c n m panel nào thì mình dùng phím t t m . S d ng Action panel có 2 cách: bình thư ng (normal) và chuyên d ng (expert). Khi m i ch y máy l n u thì Action panel ư c set dư i d ng bình thư ng. d ng bình thư ng thì b n không có th ánh tr c ti p các câu l nh, mà ph i ch...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online