Ta cho o n script sau vo code onclipevententerframe

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: g movie i u khi n môi trư ng như m ng n i b . Chú ý: N u b n sưe d ng movie qua internet, l nh in ch làm vi c khi t t c các frame trong movie ư c load xu ng. Thao tác : T o bi u m u in M t i u mà ngư i dùng ghét nh t trên m t website là m t bi u m u mà chúng ta ph i in ra, i n vào, r i g i i . Chúng ta ang s d ng máy tính, t nhiên l i ph i i ki m cái bút trên bàn vi t ? Vì v y t i sao chúng ta không t o ra bi u m u cho phép i n thông tin vào, sau ó ư c in ra v i y n i dung ã ư c nh p vào. Chúng ta s làm ví d ơn gi n này, và s th y chúng thu n ti n hơn r t nhi u so v i m t biêt m u html yêu c u ngư i s d ng in ra toàn b n i dung c a site. B n hoàn toàn có th i khi n nh ng gì s ư c in ra, vì v y nh ng th linh tinh trên trang web có th ư c b qua và nh ng y u t m i như email address có th ư c thêm vào. 1- T o m t movie m i 2- T o ra các trư ng nh p d li u (ví d tên, tu i, hình) sau ó t tên layer này là CONTENT a ch , gi i t ính, email...) (xem 3- t tiêu cho trư ng lên phía tr...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online