Th t ra t o m t menu r t n gi n chng ta t ng bi t qua

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: t trên cùng thì chúng ta ang xem dòng u tiên c a văn b n, còn n u thanh trư t cu i thì chúng ta ang xem dòng cu i cùng. Như ã nói, thanh trư t s ư c k p ch t và trư t trên khay trư t. Khi chúng ta kéo thanh trư t trư t trên khay trư t thì kh i văn b n s ư c c p nh t v trí thích h p. M i ây, scrollbar có thêm m t c tính m i. Thay vì kích thư c c a thanh trư t s b g n s n v i m t giá tr thì kích thư c này s ư c thay i tùy vào dài văn b n. Vì th , v trí u tiên c a thanh trư t s ng v i dòng u tiên c a văn b n và v trí cu i cùng s ng v i dòng cu i cùng. Ví d m t textbox có scrollbar hi n th ư c 10 dòng c a m t văn b n có 100 dòng thì chi u cao thanh trư t s là 10% so v i khay trư t. Nhưng chúng ta s không bàn v n này ây. Khay trư t (Bar) Khay trư t có ch c năng chính là ch a thanh trư t và cho thanh trư t trư t trên nó. Chi u dài c a khay trư t ph thu c vào dài c a văn b n. Khay trư t còn có m t ch c năng n a là kh...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online