Tham s id trong th object s gi ng v i tham s name

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: nhé! - T o m t movie m i - T o 3 textfield cho các n i dung nêu trên, t tên là userName, userYear, và userEmail. t các variable tương ng là userNameText, userYearText, and userEmailText. B n cũng c n ph i t o m t dynamic textfield liên k t v i variable feedback. T o m t nút Submit. Movie c a b n s gi ng như hình dư i này nhé - t o n code sau vào frame ch nh p li u u tiên d ng l i và thi t l p các thu c tính CODE stop(); // h n ch chi u dài t i a c a tên là 64 ký t hn userName.maxChars = 64; // năm sinh ph i có 4 s userYear.restrict = "01234567890"; userYear.maxChars = 4; // h n ch d li u email userEmail.restrict = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789@.-_"; userEmail.maxChars = 128; - Ti p theo là t con tr vào text field userName lúc movie m i b t u CODE Selection.setFocus(userName); ki m tra khi nào ngư i dùng ã nh p li u xong, chúng ta s thêm m t listener b t event như o n code dư i ây CODE Selection.addListener(this); Nó s báo cho chúng ta bi t khi nào x y ra event...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online