Thm o n m sau vo nt clear actionscript on release

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ím b nh n. 1 là dùng nút, 2 là dùng i tư ng Key, và 3 là dùng "listener" (ch có Flash MX và MX 2004) 1. Phát hi n qua nút: B n có th dùng nút phát hi n khi ngư i dùng s d ng bàn phím. B n chi c n dùng l nh x lý s ki n on cho o n code c a nút . Ví d o n code sau s kích ho t khi mà ngư i dùng nh n phím "a". ActionScript on (keyPress "a"){ trace ("Key 'a' pressed"); } Trong movie m u 09keybutton.fla có m t nút ơn gi n n m trên màn hình và vài ví d trong ó. N u b n cho ch y th movie và nh n phím "a" thì Output window s có vi t ra dòng ch "Key 'a' pressed.". X lý d ki n on(keyPress) nh là ph i phân bi t d ng ch (case-sensitive) nên n u b n ch code cho nó nh n phím "a" thì nó s không th nh n ư c phím "A". May mà chúng ta có th dùng bao nhi u b x lý d ki n cũng ư c. N u b n mu n x lý các phím khác, như các phím mũi tên, enter, thanh dài (space bar) ... thì b n ph i dùng các code dành riêng cho chúng. Vì d b n mu n x lý phím mũi tên trái (left arrow key) thì dùng o n code sau: ActionScript on (keyPres...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online