Thng s chnh c a component ny l scroll content cu n n

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: khác nhau, còn XML thì không. V i XML, b n có th t t o cho mình các th theo ý b n riêng c a b n. phù h p cho m c ích Có th t o m t XML file v i 1 trình biên t p văn b n (như Notepad, Textpad ...) ơn gi n hay là các software chuyên vi t v XML (XMLSpy, Epic ...) V i Flash MX, b n có th d dàng truy c p ư c d li u tr trong XML, và tư ng XML c a Flash s t ng phân tích văn b n XML này. i Trong VNFX có r t nhi u bài vi t v XML (ví d như bài gi i thi u XML c a FlashLee) các b n có th tham kh o thêm i tư ng XML i tư ng XML trong Flash g m có nhi u hàm v c tính dùng giúp b n l y và phân tích d ki n trong XML file m t cách d dàng. Bư c u tiên khi dùng i tư ng XML là t o m t phiên b n XML trư c: CODE myXML = new XML() Phân tích và s lý văn b n thành XML Sau khi t o phiên b n XML trên, hi n gi phiên b n này v n chưa có gì c , tuy nhiên b n có th nhanh chóng t o ra m t tài li u XML b ng cách dùng l nh parseXML. L nh này s nh p m t chu i văn b n, và phân tích...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online