Ti p theo b n ch n frame 4 c a layer 2 v b m f6 i u

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (oob: object oriented programming). ây là m t ví d c a dot syntax. N u b n mu n l y căn bình phương c a m t s , và trong Flash ã có s n function làm chuy n này r i, và hàm này thu c v i tư ng toán, tên là Math. V y mu n g i function này thì trư c tiên b n ph i g i tên i tư ng mà fucntion này tr c thu c, ó là Math, theo sau ó là d u ch m (dot), và r i t i tên c a function ó là sqrt. Cách vi t như sau: ActionScript var a = Math.sqrt(4); M t cách dùng dot syntax khác là tư ng, như là movie clip. truy c p c tính hay variable c a m t i ActionScript var a = myClip._x; var a = myClip.myVariable; c p n i tư ng Math và MovieClip trong các bài t i, còn bây gi Chúng ta s thì quan tr ng là b n n m ư c khái ni m v dot syntax. Chú gi i M t trong c tính c n có c a l p trình viên là vi t code làm sao cho d c và d hi u. Nhưng nhi u khi dù khi vi t có c g ng cách m y thì nh ng o n code ó v n khó hi u cho ngư i xem, vì v y m i c n nh ng l i chú gi i. Mu n chú gi i trong AS thì...
View Full Document

This note was uploaded on 01/16/2013 for the course BANKING 111 taught by Professor Johnsmith during the Spring '13 term at University of Economics and Technology.

Ask a homework question - tutors are online